Levitacija supravodiča u magnetskom polju

15. 10.2020., 12.00 – 14.00

Izvođači: Daria Jardas i Karlo veličan

Supravodiči su materijali koji provode električnu struju bez električnoga otpora. To ih svojstvo čini vrlo atraktivnim jer je pri protjecanju struje upravo električni otpor uzrok gubitaka energije. Iako imaju velik potencijal, njihova je primjena još uvijek rijetka. Naime, svi su poznati supravodiči supravodljivi samo na vrlo niskim temperaturama. Prvi otkriveni supravodič bila je živa, koju je potrebno ohladiti na temperaturu nižu od 4,15 K (-269 o C). S vremenom su se razvijali materijali sa sve višim temperaturama prijelaza u supravodljivo stanje, a velika se prekretnica dogodila pojavom materijala koji su supravodljivi kada ih ohladimo tekućim dušikom. Jedan je takav i itrij-barij-bakar- oksid (YBCO-YBa 2 Cu 3 O 7), čija je temperatura prijelaza na 92 K (-181 o C ). Na njemu ćemo demonstrirati pojavu u kojoj supravodiči ohlađeni ispod temperature prijelaza odbijaju silnice magnetskog polja, pa mogu lebdjeti iznad magneta (tzv. Meissnerov učinak).

Daria Jardas

rođena je u Rijeci 1995. godine, gdje je završila prirodoslovno- matematički smjer Gimnazije Andrije Mohorovičića. Godine 2017. završila je preddiplomski studij Fizika, smjer Matematika, a 2019. diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Trenutno je zaposlena kao asistentica na Odjelu za fiziku i u Centru za mikro- i nanoznanosti i tehnologije Sveučilišta u Rijeci.